Stappenplan

De toegepaste methode om tot een ondernemingsbrede  verbeterorganisatie te komen bestaat uit een drietal stappen.

Stap 1. Vaststellen van de visie en bedrijfsstrategie: focus op partnership.

In een snel veranderende maatschappij waar afhankelijkheden in elkaar overvloeien, komt steeds meer nadruk te liggen op keten-integratie. Het ondernemingsbeleid dient meer dan ooit gericht te zijn op een langdurige samenwerking tussen partners, opdrachtgevers en leveranciers. Dit partnership draagt bij aan duurzame waardecreatie. Samenwerking en integratie binnen het gehele bedrijf, met toeleverende en afnemende bedrijven draagt bij aan verhoging van de kwaliteit en het resultaat.

Stap 2. Vertaling van strategie naar verbeter doelstellingen.

Door gebruik te maken van de tool Policy Deployment is het mogelijk om vanuit de visie opgestelde bedrijfsstrategie om te zetten in meetbare ondernemingsdoelen. Dit mogen er niet meer zijn dan 5. Dit is de kunst van het strepen van ambities. De doelen worden jaarlijks door de directie opnieuw vastgesteld en door alle directieleden ondertekend als blijk van commitment.

Deze doelstellingen worden vervolgens vertaalt naar heldere meetbare prestatie indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn helder, concreet en meetbaar, zodat verbeteringen blijvend én zichtbaar zijn binnen de gehele organisatie. Deze doelstellingen worden vervolgens verder door-vertaald naar operationele verbeterdoelen op lagere niveaus.

Stap 3. Continue verbeteren met kleine verbeter teams op operationeel niveau.

Doordat duidelijke concrete verbeterdoelen zijn benoemd en vertaald naar meetbare KPI’s, is er richting en ruimte gecreëerd om op operationeel niveau  binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebied te verbeteren.

Het management kan zich dan focussen op het faciliteren i.p.v. het bedenken van oplossingen. Het verbeteren geschiedt middels kleine slagvaardige afdelingoverschrijdende verbeter-teams die concreet benoemde verbeterdoelen kunnen realiseren. Het grote voordeel hiervan is dat de uitvoerenden die dagelijks met de verstoringen te maken hebben het proces in kaart brengen, analyseren en zelf de veranderingen voorstellen, die na goedkeur worden vastgelegd in standaarden. Bijkomend voordeel hierbij is dat de zelf opgestelde veranderingen en verbeteringen in het proces beter stand houden.

Betrokkenheid.

De toepassing van deze methode vraagt om een bedrijfscultuur met volledige betrokkenheid van topmanagement tot werkvloer. Dit vraagt om managers die bereid zijn zich te verdiepen in het primaire proces.